Privacy

Privacy Reglement

Het Zeeuws Vrouwenplatform hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Zeeuws Vrouwenplatform houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Zeeuws Vrouwenplatform zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy regelement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

Verwerking van persoonsgegevens  

Persoonsgegevens van leden/medewerkers van lidorganisaties, aangegane Allianties en samenwerkende  partners  worden door Het Zeeuws Vrouwenplatform verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • vergaderingen;
 • Uitnodigingen;
 • Persberichten;
 • Digitale nieuwsbrieven;
 • Verslagen van bijeenkomsten;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Aanmeldingsformulier t.b.v. lidmaatschap;
 • Aanmeldingen voor activiteiten.

 

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Het Zeeuws Vrouwenplatform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens (Naam/adres/woonplaats)
 • (Zakelijk of Privé) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk of Privé) E-mailadres;
 • Bankgegevens/Paspoort

 

Uw persoonsgegevens worden door de Het Zeeuws Vrouwenplatform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar, mits de persoon voortijdig haar functie neerlegt, de lidorganisatie  haar lidmaatschap opzegt of als de lidorganisatie wordt opgeheven binnen maximaal 3 maanden na de beëindiging.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Het Zeeuws Vrouwenplatform ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het (online) inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Zeeuws Vrouwenplatform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens (Naam/adres/woonplaats)
 • E-mailadres;
 • Organisatie;

 

Uw persoonsgegevens worden door het Zeeuws Vrouwenplatform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de het Zeeuws Vrouwenplatform verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Zeeuws Vrouwenplatform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens (Naam/adres/woonplaats)
 • (Zakelijk of Privé) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk of Privé) E-mailadres;
 • Bankgegevens/Paspoort

 

Uw persoonsgegevens worden door het Zeeuws Vrouwenplatform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door de Nederlandse Vrouwen Raad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst/vrijwilligersovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • De vrijwilligersovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Zeeuws Vrouwenplatform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Postadres
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door het Zeeuws Vrouwenplatform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van website en bijkomende systemen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Ondersteuning van de bedrijfsvoering
 • Bedrijfsverzekeringen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, anders dan de International Council of Women en de Verenigde Naties.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

het Zeeuws Vrouwenplatform bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Het Zeeuws Vrouwenplatform,

zeeuwsvrouwenpl@zeelandnet.nl